fbpx
Skip links

Fikirlər

Zamanın qiymətləndirilməsi

Zamanla pul arasında kompromis tapmaq insanlar tərəfindən qəbul edilən bütün qərarların təməlində dayanır. Zamanın qiyməti ancaq hər hansısa bir fərd üçün deyil, bütünlükdə iqtisadiyyat üçün

İnsan kapitalı və onun mahiyyəti

Ən qiymətli iqtisadi resurs İqtisadiyyatın çiçəklənməsi və əhalinin rifah səviyyəsinin artması insan kapitalından birbaşa asılıdır. Digər resurslar kimi insan kapitalı da dəyər qazana və itirə

Sınaq müddəti ilə bağlı yeddi vacib məqam

Sı­naq müd­də­ti ilə bağ­la­nı­lan əmək mü­qa­vi­lə­sin­də mütləq şə­kil­də sı­naq müd­də­ti ba­rə­də qeyd edil­mə­li­dir. Sı­naq müd­də­ti gös­tə­ril­mə­yən əmək mü­qa­vi­lə­si sı­naq müəy­yən edil­mə­dən bağ­lan­mış he­sab olu­nur. Əgər